BESCHRIJVING

Sloten komen in het hele land voor, maar de meeste sloten liggen in gebieden met veenweiden en zeekleibodems. Afhankelijk van hun breedte, diepte en profiel kunnen sloten van belang zijn voor soorten als krabbenscheer, fonteinkruid, zwanenbloem, grote modderkruiper en bittervoorn. Naast de minimumeisen die het waterschap stelt aan het onderhoud van sloten (de Keur) kan zorgvuldig en gefaseerd beheer van de sloot de ecologische waarde ervan versterken.

PAKKETTEN

 a. Baggeren met de baggerpomp, 50 tot 100%
 b. Ecologisch slootschonen, 40 tot 100%

VERGOEDING PER JAAR

 a. Baggeren met de baggerpomp € 0,15   per strekkende meter per jaar
 b. Ecologisch slootschonen € 0,10   per strekkende meter per jaar

BEHEEREISEN

 • Het onder ‘Pakketten’ beschreven percentage van de beheereenheid wordt tussen 15 juni en 1 december geschoond en/of gemaaid [23];
 • Pakket a: Bagger is op aangrenzende landbouwgrond gespoten [26];
 • Pakket b: Snoei- en/of maaiafval is verwijderd [24].

AANVULLENDE BEHEERVOORSCHRIFTEN PAKKET A

 • Er wordt niet gezogen binnen 60 cm vanaf de waterlijn;
 • De zuigkop van de baggerpomp wordt ieder jaar zoveel mogelijk door dezelfde vore getrokken in de sloot;
 • De sloot is minimaal 2 meter breed en loopt tijdens het baggeren niet droog;
 • Er komt geen bagger terecht in de slootkant;
 • Er wordt gebaggerd in mozaïekvorm, dus niet alles tegelijk;
 • Er mogen geen meststoffen in de beheereenheid worden gebruikt.

AANVULLENDE BEHEERVOORSCHRIFTEN PAKKET B

 • Het slootvuil wordt afgevoerd of verwerkt op het naastgelegen perceel d.m.v. bijvoorbeeld een wallenfrees;
 • Indien de Keur dit toestaat blijft een deel van de slootbegroeiing tijdens het slootschonen staan (afhankelijk van de Keur maximaal 25 % van de begroeiing);
 • Bij het slootschonen wordt gebruik gemaakt van een maaikorf of een eco-reiniger. Andere slootreinigingsapparatuur kan ook gebruikt worden mits het bodemprofiel inclusief de wortels van waterplanten in de sloot niet beschadigd wordt;
 • Er mogen geen meststoffen in de beheereenheid worden gebruikt;
 • Het pakket ecologisch slootschonen kan alleen in combinatie met het pakket botanisch waardevol grasland (13) of kruidenrijke akkerranden (19) worden afgesloten.

MELDEN

Bij baggeren betreft het beheer het baggeren van de sloot en het opspuiten op een aangrenzend landbouwperceel. Bij ecologisch slootschonen betreft het beheer het schonen van de sloot en het afvoeren of verder op het land verwerken van het slootmaaisel. Voor beide pakketten geldt dat wanneer het beheer aan de sloot is uitgevoerd dit binnen 7 werkdagen gemeld moet worden via het meldingsformulier op deze website. U heeft daarvoor het nummer van de beheereenheid nodig; dit
staat vermeld op de bijlage van uw contract. Het geniet de voorkeur duurzaam slootbeheer gefaseerd uit te voeren en niet meer dan 75% in één keer te schonen, te maaien of te baggeren. Geef bij het doorgeven van de beheermelding altijd het geschoonde of gemaaide percentage of het aantal meters door, bijvoorbeeld 50% of 100 m. Heeft u meerdere sloten onder het agrarisch natuurbeheer en zijn alle sloten voor 100% geschoond dan volstaat het sturen van de melding ‘alle sloten onder beheer geschoond’.