BESCHRIJVING

Botanische graslanden dienen om bijzondere planten in stand te houden en zijn ook voor de fauna belangrijk. Het gaat vaak om typisch ‘ouderwets’ grasland met een wat pollige structuur en verspreid voorkomende kruiden. Karakteristieke soorten zijn paardenbloem, scherpe boterbloem en pinksterbloem, en op de drogere percelen margriet, knoopkruid en leeuwentand. Op de wat vochtigere graslanden kunnen kamgrasweiden ontstaan. Botanisch waardevol grasland kan een belangrijke bijdrage leveren aan diverse vormen van beheer gericht op vogels, insecten en kleine zoogdieren. De aanwezige kruiden zijn een voedselbron, en de wat open, ijle structuur van het gewas kan schuilgelegenheid bieden.
Beheerpakket c (weiderand) kan ook worden ingezet als bufferstrook langs watergangen. In dat geval is het beheerdoel niet de botanische waarde maar het verbeteren van de waterkwaliteit door het verminderen van de uitspoeling van nutriënten.

PAKKETTEN

 a. Botanisch weiland
 b. Botanisch hooiland
 c. Botanisch waardevolle weiderand
 d. Botanisch waardevolle hooilandrand

VERGOEDING PER JAAR

 a. Botanisch weiland niet opgesteld voor gebied Collectief Utrecht Oost  
 b. Botanisch hooiland € 1.377,16   per hectare per jaar
 c. Botanisch waardevolle weiderand € 1.205,68   per hectare per jaar
 d. Botanisch waardevolle hooilandrand € 1.531,42   per hectare per jaar

BEHEEREISEN

 • Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op maximaal 10% van de beheereenheid [7];
 • Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit de lijst ‘indicatorsoorten botanisch grasland’ zijn in transect (een diagonale lijn van 100 meter over een perceel of langs een rand) aanwezig in de periode maart t/m oktober [19];
 • Pakket a: Van 1 maart tot 1 oktober is beweiding toegestaan met maximale veebezetting 2 GVE*/ha [21];
 • Pakketten b en d: Het gewas wordt jaarlijks na 15 juni minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd [17];
 • Pakket b: Beweiding is van 1 maart tot 1 augustus niet toegestaan [25];
 • Pakket d: De beheereenheid wordt niet beweid [25].

* GVE staat voor Groot Vee Eenheid

 Omschrijving  GVE
 Stieren, koeien en andere runderen ouder dan 2 jaar  1,00
 Paardachtigen ouder dan 6 maanden  1,00
 Runderen vanaf 6 maanden maar niet ouder dan 2 jaar  0,60
 Runderen jonger dan 6 maanden  0,40
 Schapen, lammeren en geiten  0,15

AANVULLENDE BEHEERVOORSCHRIFTEN

 • Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en jacobskruiskruid;
 • In het eerste beheerjaar zullen de beheereenheden met botanisch hooiland ecologisch worden getoetst. Als blijkt dat ze onvoldoende bijdragen aan de ecologische doelstelling, kan het collectief besluiten om het contract niet voort te zetten;
 • Bemesting met kunstmest en drijfmest is niet toegestaan;
 • Bemesting met vaste mest is alleen toegestaan na beoordeling en toestemming van Collectief Utrecht Oost, in een frequentie van maximaal één keer in de drie jaren;
 • Bekalken is toegestaan om verzuring tegen te gaan;
 • De beheereenheid wordt verder niet bemest en er wordt geen slootmaaisel en/of bagger opgebracht;
 • Klepelen is niet toegestaan;
 • Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid;
 • Pakket a: bijvoeren is niet toegestaan;
 • Pakket a en b: minimaal 2% van de beheereenheid gaat lang de winter in (niet gemaaide stukken of pollen);
 • Pakketten c en d: randen liggen aan de buitenkant van het perceel en bij voorkeur langs houtopstanden of watergangen;
 • Pakket c: als de weiderand wordt ingezet als bufferstrook in het kader van de waterdoelen, dan moet de rand langs een sloot liggen en minimaal 2 meter breed zijn vanaf de perceelsrand.
 • Pakket c: als de weiderand wordt ingezet ter versterking van de biodiversiteit van het pakket ‘knotbomen: jaarlijks een derde van de rij knotten’ dan is de rand minimaal 2 meter breed en mag deze niet gemaaid en/of beweid worden tot en met 15 juli.

MELDEN

Voor deze pakketten hoeft geen beheermelding te worden gedaan.