BESCHRIJVING

In kleinschalige landschappen kunnen akkerranden een belangrijke functie hebben, als voedselbron en schuilgelegenheid voor diverse soorten vogels, zoogdieren, insecten, reptielen en amfibieën. Verder kunnen akkerranden langs waterlopen dienen als middel om drift bij chemische bestrijding in de akker naar de waterloop toe te verminderen. De natuurlijke vijanden die al dan niet ingezaaide kruiden aantrekken, kunnen bovendien bijdragen aan een verminderde noodzaak voor chemische bestrijding.

Een akkerrand kan ook worden aangelegd als ‘kievitstrook’ met als doel het bieden van voedsel en dekking voor jonge kieviten.

PAKKETTEN

a. Kruidenrijke akkerranden 

VERGOEDING PER JAAR

 a. Kruidenrijke akkerrand / bufferstrook op klei € 2.529,37   per hectare per jaar
 a. Kruidenrijke akkerrand / bufferstrook op zand € 2.011,84   per hectare per jaar

BEHEEREISEN

 • De beheereenheid bestaat van 15 mei tot 1 maart uit één van de volgende gewassen of teelten: gras, granen (niet zijnde maïs of graanstoppel), ingezaaide kruiden, eiwitgewassen (luzerne, rode klaver), groene braak of een combinatie van deze [9].

AANVULLENDE BEHEERVOORSCHRIFTEN

 • Collectief Utrecht Oost bepaalt welke zaaimengsels en welke zaaidichtheden gebruikt mogen worden;
 • De beheereenheid mag in de periode van 1 maart tot 15 april geploegd worden;
 • Een akkerrand kan éénjarig of meerjarig zijn. Eénjarige randen worden jaarlijks geploegd en ingezaaid, meerjarige randen bij voorkeur eens per drie jaar;
 • Collectief Utrecht Oost adviseert hoe het inzaaien het best kan plaats vinden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een vals zaaibed;
 • De eenjarige rand wordt niet gemaaid, de meerjarige rand wordt in de zomer (augustus / september) eenmaal gemaaid waarbij het maaisel wordt afgevoerd;
 • Klepelen of bloten is niet toegestaan;
 • Chemische onkruidbestrijding is uitsluitend mogelijk conform het protocol chemische bestrijding bij agrarisch natuurbeheer;
 • Een akkerrand is minimaal 6 meter breed;
 • Als een akkerrand wordt ingezet als bufferstrook in het kader van de waterdoelen, dan is de rand minimaal 3 meter breed en gelegen langs een sloot;
 • Daar waar ploegen is toegestaan, mag ook een andere diepe grondbewerking worden toegepast;
 • Bemesting van de beheereenheid is niet toegestaan;
 • De beheereenheid wordt niet beweid.

AANVULLENDE INFORMATIE

In het informatieblad Akkerranden en Wintervoedselakker vindt u informatie over de verschillende beheervormen, het inzaaien en het beheer.

MELDEN

De eenjarige randen blijven staan tot 1 maart, pas dan mag de rand ondergewerkt worden. Meerjarige randen worden gemaaid waarbij het maaisel wordt afgevoerd.
Voor dit pakket hoeft geen beheermelding te worden gedaan.