BESCHRIJVING

Hakhoutbeheer wordt in Nederland toegepast op verschillende landschapselementen zoals elzensingels en houtwallen. Deze landschapselementen kunnen van belang zijn voor o.a. vogels, amfibieën, insecten en kleine zoogdieren. Daarnaast hebben landschapselementen vaak een belang m.b.t. cultuurhistorie en landschappelijk schoon.
Dit pakket biedt verschillende beheeropties aan die, afhankelijk van de doelstelling, passen bij lijnvormige beplantingen. Windsingels langs boomgaarden vallen niet onder dit beheertype.

PAKKETTEN

 a. Jaarlijks beheer: 
 Houtwal, hoge houtwal en houtsingel
 Elzensingel met bedekking van 30% tot 50%
 Elzensingel met bedekking van 50% tot 75%
 Elzensingel met bedekking groter dan 75%
 
 b. Jaarlijks beheer plus eenmaal afzetten in een beheercyclus groter dan 10 jaar:
 Elzensingel met bedekking van 30% tot 50%
 Elzensingel met bedekking van 50% tot 75%
 Elzensingel met bedekking groter dan 75%
 
 c. Jaarlijks beheer plus eenmaal afzetten bij een beheercyclus groter dan 10 jaar:
 Houtwal, hoge houtwal en houtsingel

VERGOEDING PER JAAR

 a. Jaarlijks beheer:     
 Houtwal, hoge houtwal en houtsingel € 2.279,92   per hectare per jaar
 Elzensingel met bedekking van 30% tot 50% € 0,24   per strekkende meter per jaar
 Elzensingel met bedekking van 50% tot 75% € 0,38   per strekkende meter per jaar
 Elzensingel met bedekking groter dan 75% € 0,54   per strekkende meter per jaar
     
 b. Jaarlijks beheer plus eenmaal afzetten in een beheercyclus groter dan 10 jaar:    
 Elzensingel met bedekking van 30% tot 50% € 0,47   per strekkende meter per jaar
 Elzensingel met bedekking van 50% tot 75% € 0,74   per strekkende meter per jaar
 Elzensingel met bedekking groter dan 75% € 1,05   per strekkende meter per jaar
     
 c. Jaarlijks beheer plus eenmaal afzetten bij een beheercyclus groter dan 10 jaar:    
 Houtwal, hoge houtwal en houtsingel € 5.490,48   per hectare per jaar

BEHEEREISEN

 • Onderhoud aan de beheereenheid in de vorm van snoeien en/of afzetten vindt plaats in de periode na 1 oktober en voor 15 maart [22];
 • Snoeiafval mag in de beheereenheid op rillen worden gelegd [28];
 • Overig snoei- en/of maaiafval wordt verwijderd [24];
 • Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op maximaal 10% van de beheereenheid [7];
 • De beheereenheid wordt niet beweid [11].

AANVULLENDE BEHEERVOORSCHRIFTEN

 • Beheereenheden met jaarlijks beheer worden ieder jaar gesnoeid en/of gemaaid;
 • De landschappelijke verschijningsvorm moet in stand blijven. Een houtwal, elzen- of houtsingel is een lijnvormig en aaneengesloten landschapselement, al dan niet groeiend op een aarden wal, met een opgaande begroeiing van inheemse bomen en/of struiken;
 • Minimaal 75% van de beheereenheid wordt als hakhout beheerd, de rest mag als overstaander blijven staan;
 • De beheereenheid mag niet betreden en/of beschadigd worden door vee. Schade door vraat aan stammen dient te worden voorkomen;
 • Overhangende takken kunnen gedurende het hele jaar worden teruggesnoeid;
 • Snoeihout mag op stapels of rillen in de beheereenheid worden verwerkt voor zover het de ondergroei en/of de stoven niet schaadt;
 • Pakket b en c: gedurende de contractperiode wordt de beheereenheid eenmaal voor een deel of in zijn geheel afgezet in een beheercyclus groter dan 10 jaar;
 • Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, met uitzondering van het behandelen van de stobben van Amerikaanse vogelkers;
 • Branden is in de beheereenheid of in de directe omgeving daarvan niet toegestaan;
 • Bemesting is niet toegestaan;
 • Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid;
 • Als takken of stammen versnipperd worden, dan mogen de snippers niet verwerkt worden in de beheereenheid.

MELDEN

Voor de pakketten met periodiek beheer (b en c) geldt een meldplicht voor uitgevoerd beheer. Meld het uitgevoerde beheer binnen 7 werkdagen via het meldingsformulier op deze website. U heeft daarvoor het nummer van de beheereenheid nodig; dit staat vermeld op de bijlage van uw contract.

Heeft u de singel of houtwal deels afgezet, meld dan het percentage of aantal meters, bijvoorbeeld 50% of 100 m.
Voor de pakketten met periodiek beheer geldt dat u minimaal één keer uitgevoerd beheer meldt binnen de contractperiode. Zorg dat wanneer u de melding doet het snoeiafval op rillen is gelegd en/of verwijderd en dat overig snoei- en/of maaiafval is verwijderd.

NB. Het jaarlijkse beheer aan de singels en houtwallen hoeft niet gemeld te worden.