BESCHRIJVING

Struweelranden kunnen zich ontwikkelen vanuit een extensief beheerde situatie, of aangeplant worden. Afhankelijk van het beheer kunnen randen ontstaan die gedomineerd worden door ruigtekruiden, struiken of een combinatie van beide. Kenmerk van een struweelrand is dat deze zowel vrijliggend als aansluitend aan een ander element kan liggen. Struweelranden zijn van groot belang voor de biodiversiteit vanwege hun functie als leefgebied voor vogels als braamsluiper, patrijs, geelgors en spotvogel, en voor zoogdieren als hazelmuis en (in combinatie met aangrenzend een poel) amfibieën.

PAKKETTEN

a. Struweelrand 

VERGOEDING PER JAAR

 a. Struweelrand € 937,96   per hectare per jaar

BEHEEREISEN

 • In het jaar van onderhoud is maximaal 50% van de beheereenheid gesnoeid in de periode vanaf 16 juli tot en met 14 maart. Het overige deel wordt in stand gehouden [22];
 • Minimaal 10% tot maximaal 30% van de beheereenheid wordt geschoond en/of gemaaid in de periode vanaf 16 juli tot en met 14 maart [23];
 • Snoei- en/of maaiafval is verwijderd [24];
 • Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op maximaal 10% van de beheereenheid [7];
 • De beheereenheid wordt niet beweid [11].

AANVULLENDE BEHEERVOORSCHRIFTEN

 • Het deel van de rand met kruidachtige begroeiing mag maximaal 1 maal per 5 jaar worden gemaaid waarbij het maaisel wordt afgevoerd;
 • Snoeihout mag op stapels of rillen in de beheereenheid worden verwerkt voor zover dat de beheereenheid en de begroeiing niet schaadt;
 • Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en jacobskruiskruid;
 • Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, robinia en ratelpopulier mogen via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling worden bestreden;
 • De struweelrand mag geen schade ondervinden als gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende gronden en wordt indien nodig beschermd met een raster;
 • Bemesting is niet toegestaan;
 • Niet branden in, of in de directe omgeving van de beheereenheid;
 • Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid.

MELDEN

Voor dit pakket geldt een meldplicht voor uitgevoerd beheer; snoeien, schonen of maaien. Meld het uitgevoerde beheer binnen 7 werkdagen bij het collectief. U heeft daarvoor het nummer van de beheereenheid nodig; dit staat vermeld op de bijlage van uw contract. U kunt de melding doen via het meldingsformulier op deze website.

Meld bij dit pakket altijd het percentage van de beheereenheid wat u gesnoeid, geschoond of gemaaid heeft, bijvoorbeeld 30% gesnoeid en 20% gemaaid. Zorg dat het snoeiafval verwijderd is alvorens u de melding bij ons doet.