BESCHRIJVING

Solitaire bomen, groepjes bomen of rijen bomen op landbouwgrond zijn kenmerkend en vaak beeldbepalend voor het landschap. Ze zijn van groot belang voor de biodiversiteit vanwege hun functie als broedplek voor vogels zoals torenvalk en ransuil, mits er nestgelegenheid in de vorm van oude nesten van zwarte kraai of ekster aanwezig is. Belangrijk is dat dit soort nesten ongestoord aanwezig zijn in het gebied. Ook roeken broeden soms in bomenrijen. Daarnaast zijn ze van belang als oriëntatiestructuur voor vleermuizen als rosse vleermuis en laatvlieger.

PAKKETTEN

 a. Bomen met gemiddeld dunne stam (tot 20 cm doorsnede) 
 b. Bomen met gemiddeld normale stam (20 tot 60 cm doorsnede)
 c. Bomen met gemiddeld dikke stam (meer dan 60 cm doorsnede)

VERGOEDING PER JAAR

 a. Stamdiameter < 20 cm € 4,38   per stuk per jaar
 b. Stamdiameter 20-60 cm € 5,96   per stuk per jaar
 c. Stamdiameter > 60 cm € 9,01   per stuk per jaar

BEHEEREISEN

 • Onderhoud aan de beheereenheid in de vorm van snoei vindt plaats in de periode vanaf 16 juli tot en met 14 maart [22];
 • Snoei- en/of maaiafval is verwijderd [24];
 • Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op maximaal 10% van de beheereenheid [7].

AANVULLENDE BEHEERVOORSCHRIFTEN

 • De beheereenheid bestaat uit inheems voorkomende loofbomen;
 • De beheereenheid wordt periodiek gesnoeid in de periode vanaf 16 juli tot en met 14 maart;
 • Jonge bomen worden gemiddeld eenmaal per 5 jaar gesnoeid, en oudere bomen gemiddeld eenmaal per 10 jaar. Bij oudere bomen kan het snoeien zich beperken tot het verwijderen van dood hout;
 • Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en Jacobskruiskruid;
 • Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, robinia en ratelpopulier mogen via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling worden bestreden;
 • Niet branden in, of in de directe omgeving van de beheereenheid;
 • Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in de beheereenheid;
 • Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid;
 • De bomen mogen niet worden beschadigd door vee. Jonge bomen in een weiland (boomdijk) zijn voorzien van een boomkorf of zijn uitgerasterd.

MELDEN

Voor dit pakket geldt een meldplicht voor uitgevoerd beheer: snoeien. Meld het uitgevoerde beheer binnen 7 werkdagen bij het collectief. U heeft daarvoor het nummer van de beheereenheid nodig; dit staat vermeld op de bijlage van uw contract. U kunt de melding doen via het meldingsformulier op deze website.

Heeft u maar een deel van de bomen gesnoeid vermeld dan het aantal bomen dat gesnoeid is, bijvoorbeeld 35 van de 70 bomen. Meld minimaal één keer uitgevoerd beheer binnen de contractperiode.