BESCHRIJVING

Een poel is een natuurlijke of gegraven laagte, meestal om over water voor het vee te beschikken. Openheid rondom (een deel van) de poel is van belang om een goed voortplantingsbiotoop voor amfibieën te behouden. Poelen en de aangrenzende landbiotoop zijn van groot belang als leefgebied voor amfibieën zoals de knoflookpad en de kamsalamander en libellen zoals de gevlekte witsnuitlibel.

PAKKETTEN

 a. Kleine poel, jaarlijks beheer door 75% tot 100% schonen en/of maaien in de periode vanaf 1 september tot 15 oktober 
 b. Grote poel en klein historisch water, eenmaal in de contractperiode 75% tot 100% schonen en/of maaien in de periode vanaf 1 september tot 15 oktober

VERGOEDING PER JAAR

 a. Kleine poel 75-100% schonen € 65,37    per stuk per jaar
 b. Grote poel 75-100% schonen € 105,85    per stuk per jaar

BEHEEREISEN

 • Onderhoud aan de beheereenheid in de vorm van schonen en/of maaien vindt plaats in de periode vanaf 1 september tot 15 oktober [23];
 • Snoei- en/of maaiafval is verwijderd [24].

AANVULLENDE BEHEERVOORSCHRIFTEN

 • Zowel een poel als een klein historisch water is doorgaans een geïsoleerd stilstaand water dat gevoed wordt door grond- en/of regenwater. Een poel mag in verbinding staan met sloten of greppels wanneer sprake is van een natuurlijke eenheid die vrij afwatert;
 • Minimaal de helft van het natte oppervlakte van de poel bestaat in de periode 15 maart tot 15 juni uit open water. Voor behoud van voldoende open water wordt de poel periodiek opgeschoond. Een incidentele droogval is toegestaan in de periode 15 juni tot 15 november;
 • Vertrapping van de oevers bij het gebruik van de beheereenheid als veedrinkpoel wordt voorkomen. Bij het gebruik als veedrinkpoel is minimaal de helft
  van de oeverlengte uitgerasterd;
 • Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in en rond de poel gebruikt worden;
 • Er mogen geen vissen of andere dieren (zoals eenden en ganzen) worden uitgezet of gekweekt;
 • Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in of rond de poel;
 • Een kleine poel is kleiner dan 175 m², een grote poel en klein historisch water zijn groter dan 175 m².

MELDEN

Bij een kleine poel volstaat vaak het jaarlijks maaien om de poel voldoende open te houden. Bij een grote poel wordt de poel periodiek geschoond, vaak met een kraan. Voor beide pakketten geldt een meldplicht van uitgevoerd beheer. Meld het beheer binnen 7 werkdagen bij het collectief. U heeft daarvoor het nummer van de beheereenheid nodig; dit staat vermeld op de bijlage van uw contract. U kunt de melding doen via het meldingsformulier op deze website.
Het beste is de poel voor 75% te schonen en/of te maaien en de overige 25% te laten staan. Bij een volgende schoon-/maaibeurt verdient het de aanbeveling niet dezelfde 25% te laten staan maar een ander stuk. Meld altijd het geschoonde of gemaaide percentage.